กลุ่มE. ชุดมาตรฐานลานกีฬาสันนิบาต สเปค สปฐ. 17 รายการ (เครื่องออกกำลังกายกลางแจ้งผู้ใหญ่+เครื่องเล่นสนามเด็ก)